17 tháng 9, 2008

Nhung thong tin huu ich ve ubuntu server

login as root
sudo -i
using VIM editor Instead of using vi
apt-get install vim-full

Config Network
view config:
ifconfig
set ip:
ifconfig eth0 192.168.1.12 netmask 255.255.255.0
set gateway
route add default gw 192.168.1.1 dev eth0

this setting will lost when you restart server or networking serv
to set static ip for server
edit /etc/network/interfaces file
vim
/etc/network/interfaces
####################################
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 192.168.1.12
netmask 255.255.255.0
network x.x.x.x
broadcast x.x.x.x
gateway x.x.x.x
####################################
/etc/init.d/networking restart
####################################
view hostname = view
/etc/hostname file or using command:
hostname
or
/bin/hostname
set new hostname
hostname newname
or
/bin/hostname newname
Setting up DNS edit /etc/resolv.conf file
vim /etc/resolv.conf
nameserver 203.162.4.191 vnn
nameserver 210.245.24.20 fpt

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home