29 tháng 6, 2009

Following is the netstatus handler for one net stream


Following is the netstatus handler for one net stream
private function nsStatus(e:NetStatusEvent):void
{
trace("ns status : ", e.info.code);
switch (e.info.code)
{
case "NetStream.Play.Start" :
ns.pause();
trace("ns started playing");
break;
case "NetStream.Buffer.Full" :
nsBuffered = true;
if (ns2Buffered == true)
{
ns.resume();
ns2.resume();
}
else
{
ns.pause();
}
trace("NS Buffer Full");
//ns.bufferTime=expandedBufferLength;
break;
case "NetStream.Buffer.Empty":
nsBuffered = false;
ns.pause();
//ns.bufferTime=startBufferLength;
break;
case "NetStream.Buffer.Flush":
break;
}
}

similarly, i am doing for other stream. Also, i am running one timer to update the seek bar. in the timer event handler, i have used one condition to check both nsBuffered and ns2Buffered flag to resume the playback.
It runs ok for sometime but suddenly application gets crashed.
Anyway, i am trying it at my end, but if you can put this topic as a tutorial, it will be really helpful...

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home