30 tháng 6, 2009

Sample FMS: Online list for FMS
application.onAppStart=function(){
trace("------onAppStart----");
/*
Khởi tạo danh sách người dùng online.
*/
application.onlineList=[];
}
application.onConnect=function(newClient,IDNUM,IDPASS){
trace("------user onconnected------");
newClient.IDNUM=IDNUM;
/*
Thêm người dùng này vào danh sách người online
*/
application.onlineList.push(IDNUM);
application.acceptConnection(newClient);
for(var i=0;i
/*
Gửi danh sách người online bằng cách gọi hàm onlineList và truyền danh sách đến từng người.
*/
application.clients[i].call("onlineList",null,application.onlineList);
}
}
application.onDisconnect = function (newClient){
trace("------user disconnected------");
for(var i=0;i<=application.clients.length;i++){ if(application.onlineList[i]==newClient.IDNUM){ application.onlineList.splice(i,1); } } for(var i=0;i
/*
Gửi danh sách người online bằng cách gọi hàm onlineList và truyền danh sách đến từng người.
*/
application.clients[i].call("onlineList",null,application.onlineList);
}
};

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home