30 tháng 6, 2009

Shared object & Other information

Shared object
Shared object that you are probably English ha ~ SharedObject,
there are two types of flash en sharedObject,
local sharedobject (LSO) and remote sharedobject (RSO),
which is the local share and remote sharing,
remotediscussion, But before you go to learn the best understanding of local, good for you ...
RSO initialization with the server need to establish a connection, continued the previous section,
we first establish a connection with the server

// Initialize to use a remote shared-channel nc
var myNC = new NetConnection();
myNC.onStatus = function(info) {
if (info.code == "NetConnection.Connect.Success") {
// Success using this nc initialization rso
initRSO(this);
}
};

Like with the previous code, just connect a number of successful initRSO () function, can not read the back to re-take a look at the first...

function initRSO (NC){
/* On the server to establish myRSO.fso paper, the first two parameters specify nc channel, the first three designated file on the server to retain a lasting, even if the server restart, or have */
my_rso = SharedObject.getRemote("myRSO", NC.uri, true);
my_rso.onSync = function(list) {
// list [{name:"x",code:"success"},{name:"y",code:"success"}]
// list is an object array, similar to this [(name: "x", code: "success"), (name: "y", code: "success")], below shall be saying more about
// Initial success
};
my_rso.connect(NC);
}

Uri check error

mync = new NetConnection ();
mync.onStatus = function(info) {
if (info.code == "NetConnection.Connect.Success") {
trace ( "connection successful");
}
};
uri = "rtmp://localhost/connect";
if (mync.connect(uri, "???")) {
trace ( "trying to connect server");
} else {
trace ( "do not try to connect server error ???");
}


application.onConnect = function (client, name) {
trace(name);
if (name == "N God") {
/*
Refuse to connect, and return an error object (msg: "server does not want to" + name + "go, ha ha ~"),
contains an error message
*/
application.rejectConnection (client, (msg: "server does not want to" + name + "go, ha ha ~"});
} else {
//Success can not be returned to the client information
application.acceptConnection(client); application.acceptConnection (client);
}
};

The server returns the information:" + info.application.msg

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home