8 tháng 7, 2009

lập trình với host Linux

host của bạn chỉ có một IP duy nhất hoặc host của bạn không nối mạng.
Đó là lý do mà bạn sử dụng của Apache.
Bạn mở file httpd.conf
1. Bạn bỏ dấu chú thích của dòng
#-------------------------------
NameVirtualHost *
#-------------------------------
2. Bạn thêm từng chỉ thị sau cho mỗi một domain:
#-------------------------------
{VirtualHost *}
ServerName www.yourphpsite.org
ServerAlias yourphpsite.org
DocumentRoot /home/yourphpsite/public_html
ServerAdmin you@yourphpsite.org
CustomLog /home/yourphpsite/access.log combined
ErrorLog /home/yourphpsite/error.log
{/VirtualHost}
#------------------------------- (Thay ngoặc nhọn bằng dấu < và >)
Các thư mục phải tồn tại trước khi bạn khởi động lại apache.
3. Bạn mở file /etc/hosts ra. File /etc/hosts có cấu trúc như sau:
#-------------------------------
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1 localhost
#-------------------------------
Bạn thêm vào tiếp sau dòng localhost (cách nhau bằng 1 tab) domain của bạn. Ở đây là www.yourphpsite.org. Sau đó bạn khởi động lại bind.
Bạn thử kiểm tra bằng cách tạo một file index.html trong /home/yourphpsite/public_html rồi duyệt yourphpsite.org bằng konqueror coi. (Tôi thích konqueror hơn là mozilla ^_^).
Chúc các bạn thành công.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home