9 tháng 7, 2009

What is the difference between the various Record Type?

It would take pages to give a detailed explanation of the various Resource Record Type for a domain name. Below is a brief description of each Record Type:

A (Address) Using this type of record allows you to point a hostname to an IP address. An IP Address is a unique string of numbers, usually shown in groups separated by periods (e.g., 123.123.123.123), that identifies a computer connected to the Internet. For example, you could have the host record for www point to 207.46.130.14 (the address for the Microsoft web site).
URL Redirect URL Redirect is the standard method for URL Forwarding. When the visitor types in your domain name they are redirected to the web server that your page is hosted on. The only drawback of this method is that your visitors will see the actual web address in their browser's Address or URL box (eg, http://www.yourisp.com/homepage/~youraccountname), instead of your domain name. If this is a problem you can use the URL Frame method.
URL Frame URL Frame is similar to URL Redirect except that instead of redirecting the visitor to your web page, the web page is displayed in a frame from our web server. With this method the visitor's browser will display your domain name (for example: www.mydomain.com) while they are visiting your site and not the actual URL of your web page.
Note: If you use this method of forwarding, you will want to put the 'target="_top"' attribute into any links you have that leave your page.
CNAME (Alias) Canonical Name records (CNAME) act as aliases for the hostnames they are attached to. It takes on the web setting and MX record of their assigned hostname. CNAMEs can be attached to hostnames within the same domain but they don't have to be. For example, you could have the host record for www point to www.microsoft.com. Important: When you use a domain in the Address field for a CNAME Record Type, you must add a trailing period ("."). Unless you do so the name server will add your domain to the end of the domain given.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home