18 tháng 1, 2008

sample lab topologies for Vlan trunk


# Simple Ethernet Switch lab
# cau hinh nay da duoc toi u tren may tinh cong ty
autostart = False

[localhost]
ghostios = true
sparsemem = true
mmap = True
workingdir = D:\Working\DYNAGEN\1R3745-2SW2691-4PC3620
[[3745]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c3745-adventerprisek9-mz.124-12.bin
ram = 160
slot2 = NM-4T
[[2691]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c2691-entbasek9-mz.124-12.bin
ram = 128
slot1 = NM-16ESW
[[3620]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c3620-io3-mz.122-32.bin
ram = 32
slot1 = NM-1E

[[ROUTER SW1]]
model = 2691
f1/12 = SW2 f1/12
f1/1 = PC1 f0/0
# 192.168.1.1
f1/2 = PC2 f0/0 # 192.168.2.1
console = 2005
idlepc = 0x60691994

[[ROUTER SW2]]
model = 2691
f1/1 = PC3 f0/0 # 192.168.1.2
f1/2 = PC4 f0/0 # 192.168.2.2
console = 2006
idlepc = 0xffffffff8000ad08

[[router R1]]
model = 3745
console = 2007
f0/0 = SW1 f1/0
idlepc = 0xffffffff8000a8ac
#idlepc = 0xffffffff8000b4d8
#idlepc = 0xffffffff8000b518
[[router PC1]]
model = 3620
console = 2011
idlepc = 0xffffffff8000a154
#idlepc = 0xffffffff8000ac28
[[router PC2]]
model = 3620
console = 2008
idlepc = 0xffffffff8000a154
#idlepc = 0xffffffff8000ac88
[[router PC3]]
model = 3620
console = 2009
idlepc = 0xffffffff8000a154
#idlepc = 0xffffffff8000ac28
[[router PC4]]
model = 3620
console = 2010
idlepc = 0xffffffff8000ac28

PC1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PC1(config)#no ip routing
PC1(config)#ip default-gateway 192.168.1.10
PC1(config)#interface e0/0
PC1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
PC1(config-if)#no shutdown
PC1(config-if)#end
PC1#
PC2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PC2(config)#no ip routing
PC2(config)#ip default-gateway 192.168.2.20
PC2(config)#interface e0/0
PC2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
PC2(config-if)#no shutdown
PC2(config-if)#end
PC2#
PC3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PC3(config)#no ip routing
PC3(config)#ip default-gateway 192.168.1.10
PC3(config)#interface e0/0
PC3(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
PC3(config-if)#no shutdown
PC3(config-if)#end
PC3#
PC4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PC4(config)#no ip routing
PC4(config)#ip default-gateway 192.168.2.20
PC4(config)#interface e0/0
PC4(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
PC4(config-if)#no shutdown
PC4(config-if)#end
PC4#
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface FastEthernet0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface FastEthernet0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.2.20 255.255.255.0
R1(config-subif)#end
R1#

------SW1-------
SW1#vlan database
SW1(vlan)#vlan 10 name vlan10
VLAN 10 modified:
Name: vlan10
SW1(vlan)#vlan 20 name vlan20
VLAN 20 added:
Name: vlan20
SW1(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#interface f1/1
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 10
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface f1/2
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 20
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface f1/12
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface f1/0
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#end
SW1#
------SW2-------
SW2#vlan database
SW2(vlan)#vlan 10 name vlan10
VLAN 10 modified:
Name: vlan10
SW2(vlan)#vlan 20 name vlan20
VLAN 20 modified:
Name: vlan20
SW2(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
SW2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#interface f1/1
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 10
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#interface f1/2
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 20
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#interface f1/12
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#end
SW2#

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home