14 tháng 1, 2010

trim String & Strip HTML using JavaScript

My Code:
Đã test và chạy rất ổn.
/*
Xóa khoản trắng trong chuổi
*/
function myBestTrim( str ){
 var start = -1, end = str.length;
 while( str.charCodeAt(--end) < 33 );
 while( str.charCodeAt(++start) < 33 );
 return str.slice( start, end + 1 );
};
/*
Xóa thẻ html không mong muốn
*/
String.prototype.stripHTML = function(){
	// What a tag looks like
	var matchTag = /<(?:.|\s)*?>/g;
	// Replace the tag
	return this.replace(matchTag, "");
};
/*
Phương pháp thứ nhất
Dùng vòng lặp
Xóa những thẻ html không mong muốn có trong chuổi xuất ra.
strx: chuổi muốn cắt
chop: chiều dài tối đa của chuổi muốn xuất ra.
kết quả trả về:strx
*/
function removeHtmlTag(strx,chop){ 
	strx = myBestTrim(strx);
	if(strx.indexOf("<")!=-1)
	{
		var s = strx.split("<"); 
		for(var i=0;i")!=-1){ 
				s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
			} 
		} 
		strx =  s.join(""); 
	}
	chop = (chop < strx.length) ? chop : strx.length; 
	strx = strx.substring(0,chop-1); 
	return strx; 
}
/*
Phương pháp thứ hai
dùng biểu thức chính qui
Xóa những thẻ html không mong muốn có trong chuổi xuất ra.
strx: chuổi muốn cắt
chop: chiều dài tối đa của chuổi muốn xuất ra.
kết quả trả về:strx
*/
function removeHtmlTag(strx,chop){ 
	strx = myBestTrim(strx);	
	strx = strx.stripHTML();
	chop = (chop < strx.length) ? chop : strx.length;  
	strx = strx.substring(0,chop-1); 
	return strx; 
}

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home